Stichting Kindertehuis Pinokio

STATUTEN

Artikel 1. Naam en zetel.

1. De stichting draagt de naam: STICHTING KINDERTEHUIS PINOKIO IN BRAZILIE.

2. Zij heeft haar zetel in Kortenhoef, gemeente 's-Graveland.

Artikel 2. Doel

1. De stichting heeft ten doel het financieren van casu quo het financieel bijdragen aan:

- de exploitatie van het kindertehuis Pinokio, gevestigd in Guriri (Rio de Janeiro in Brazilië) en het daarbij behorende terrein met bijgebouwen, inclusief schoolvoorzieningen

- het verbeteren van de levensomstandigheden van kinderen in Brazilië die in nood verkeren door het veiligstellen casu quo waarborgen van hun basisbehoeften, zoals voeding en kleding, onderdak, gezondheid en onderwijs

- het bijdragen aan de ontwikkeling van de bevolking van Guriri en omgeving door onder andere volwassenenonderwijs

- en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Artikel 3. Vermogen

1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

- subsidies en andere bijdragen

- opbrengsten van acties

- schenkingen, erfstellingen en legaten

- alle andere verkrijgingen en baten

Artikel 4. Bestuur

1 Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste twee leden. Het aantal leden wordt met in achtneming van het in de vorige zin bepaalde door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.

2 Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door een persoon worden vervuld.

3 Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door benoeming van een (of meer) opvolger(s).

4. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook een of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 7.

5. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Artikel 5. Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten.

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in een door het bestuur te bepalen plaats.

2. leder halfjaar wordt tenminste een vergadering gehouden.

3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien een der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt, behoudens het in lid 3 bepaalde, door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag der oproepingen die der vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.

5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.

6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen on houden van vergaderingen niet in acht genomen.

7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.

8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door een der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.

9. Net bestuur kan ter vergadering alleen dan geldende besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts -voor een medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.

10 Net bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch of per fax hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas gemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

11. leder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van een stem. Voorzover deze statuten Been grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

12. AIle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming wenselijk acht of een der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Over personen wordt altijd schriftelijk gestemd.

13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

Artikel 6. Bestuursbevoegdheid.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.

3. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als Borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Artikel 7. Vertegenwoordiging.

1. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en secretaris van het bestuur, dan wel door de voorzitter of secretaris met een of meer bestuursleden,die hiervoor door de vergadering zijn gemachtigd.

Artikel 8. Einde bestuurslidmaatschap.

1. Het bestuurslidmaatschap eindigt: door overlijden van een bestuurslid; bij het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); bij ontslag door alle bestuursleden bij unaniem besluit en zulks ingeval er drie of meer bestuursleden in functie zijn; alsmede bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 9. Boekjaar en jaarstukken.

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, vergezeld van een rapport van een registeraccountant of van een accountant-administratieconsulent, binnen zes maanden na afloop van een boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.

3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.

Artikel 10. Reglement.

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.

2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.

4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.

Artikel 11. Statutenwijziging.

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.

3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Handelsregister,gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welke ressort de stichting haar zetel heeft of ingeval de stichting een onderneming drijft ten kantore--van het Handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken,- binnen welke ressort de stichting haar onderneming drijft.

Artikel 12. Ontbinding en vereffening.

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.

2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van --haar vermogen nodig is.

3. De vereffening geschiedt door het bestuur.

4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register bedoeld in artikel 11 lid 3.

5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.

6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting zal worden besteed voor een of meer soortgelijke kindertehuizen in Brazilië.

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

Artikel 13. Slotbepaling.

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.